Aktualności

Kancelaria oferuje wsparcie w zakresie ubiegania się o pomoc w ramach pakietu tzw. "tarczy antykryzysowej".
W dniu 24 marca 2020 wchodzą w życie zmiany w prawie upadłościowym. Mają one na celu ułatwienie ogłoszenia upadłości i oddłużania także tych osób które popadł w tzw. spiralę zadłużenia. Obecnie sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Po zmianie ustawy będą mogli ogłosić bankructwo również ci, którzy doprowadzili do swojego zadłużenia z premedytacją. Zgodnie z nowymi przepisami, przyczyna niewypłacalności będzie badana dopiero po ogłoszeniu upadłości, czyli na kolejnym etapie postępowania, tj. ustalaniu planu spłaty
Sąd Najwyższy orzekł, że prawo wierzyciela do zaspokojenia się z majątku wspólnego małżonków na podstawie art. 41 KRO, może zostać zrealizowane także przez wniesienie powództwa przeciwko małżonkowi dłużnika o zobowiązanie do spełnienia świadczenia wynikającego z czynności prawnej, której stroną małżonek dłużnika nie był, niezależnie od tego, czy świadczenie to objęte jest tytułem egzekucyjnym wydanym uprzednio przeciwko samemu dłużnikowi.
W broszurze informacyjnej wydawanej w latach 2009-2014  wyjaśniono, że za wydatki na cele mieszkaniowe uważa się też wadatki na spłatę kredytu wraz z odsetkami, zaciągniętego na sfinansowanie potrzeb mieszkaniowych. Informowano, że nie ma znaczenia, czy czy kredyt został zaciągnięty na zbywaną nieruchomość czy też na nową inwestycję mieszkaniową. Do tej broszury zastosował się podatnik.
To sedno najnowszego wyroku NSA z dnia 6 marca 2018r., sygn. akt II FSK 488/16. Sąd potwierdził stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, który uznał, że na gruncie prawa polskiego bitcoin nie  może być traktowany na równi ze środkiem płatniczym. Podatnik podnosił, że w ustawie o PIT nie wymieniono zysku wynikającego z obrotu bitocinem.

Takie wnioski płytną z postanowienia  Sądu Najwyższego z dnia 9.11.2017 r., sygn. akt   I CZ95/1. Nie można bowiem  uznać za skutecznie doręczoną korespondencję sądową, jeśli zostaje ona wysłana w sposób, który uniemożliwił stronie jej odbiór. W sprawie wnioskodawczyni ustanowiła pełnomocnicka do doręczeń, jednakże przesyłki były adresowane na jej imię i nazwisko ale na adres tego pełnomocnika. To uniemożliwiło mu odbiór przesyłki.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 21 września 2017 r. Isygn. akt II APa 13/17, przesądził, że ruch przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 435 § 1 k.c. obejmuje t każdą działalność przedsiębiorstwa lub zakładu, a nie tylko taką, która jest bezpośrednio związana z używaniem sił przyrody. Skoro przedsiębiorstwo  jako całość było wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody, a do zdarzenia doszło wskutek działalności tego przedsiębiorstwa, to prawidłowy jest wniosek, iż za wynikłą stąd szkodę  ponosi  się na zasadzie ryzyka tj. stosownie do art. 435 k.c.
Korzystający z leasingowanej rzeczy przejmuje uprawnienia z rękojmii i gwarancji a także ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadch ogólnych za wady rzeczy. Takie wnioski płyną z orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawie o sygn. akt V CSK 670/16. To korzystający przejmuje wszystkie uprawnienia z tytułu wad rzeczy przyszługujące finansującemu (jej nabywcy).
Taka teza została zawarta w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2017r. (sygn. akt II PK 306/15). Sąd uznał, że pracownik odpowiada za szkodę w mieniu powierzonym w pełnej wysokości, chyba że strata powstała z przyczyn od niego niezależnych, np. z uwagi na niezapewnienie przez pracodawcę warunków umożliwających zabezpieczenie powierzonego dobra. Powierzenie mienia może nastąpić także w sposób dorozumiany. Może to wynikać z rodzaju pracy i obowiązków podwładnego.
Trwają rozmowy na temat zmian dotyczących upadłości konsumenckiej. Dzięki temu łatwiej będzie ją ogłosić. Dotychczas sąd oddalał wniosek, jesli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa. Typowym przykładem jest branie pożyczek, pomimo świadomości, że nie będzie się w stanie ich spłacić.
Sąd Najwyższy rozstrzygnął, że upływ biegu przedawnienia należy liczyć w sposób korzystny dla studentów (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 2017r., sygn. akt III CZP 74/17).  Do 2014r. ocena przedawnienia roszczeń o opłatę za studia była różnie rozstrzygana przes sądy, budziła kontrowersje także w dokrtrynie. Niektórzy przyjmowali, że obowiązuje termin dwuletni, inni że trzyletni a nawet 10 letni.
Pogląd ten został wyrażony przez Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 27 września 2017r. (sygn. akt V CSK 50/17). Pieniądze pobrane na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci uwzględnia się przy ustalaniu wartości spadku. Mimo, że kwestia ta regulowana jest przez prawo bankowe (przepis szczególny), taka wypłata powinna być traktowana jako darowizna zwiększająca dziedziczoną schedę, zaliczaną do udziału spadkowego.
Pomimo nowelizacji ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, wprowadzającej 3 letni termin przedawnienia, zagadnienie to cały czas nie jest jednolicie rozstrzygane w orzecznictwie. Przed wprowadzaniem zmian istniały trzy koncepcje: 2 letni termin przedawnienia (z uwagi na odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących umowy zlecenia), 3 letni (ze względu na prowadzenie przez uczelnie działalności gospodarczej), lub 10 letni.
Takie wnioski płyną z interpretacji wydanej na niekorzyść podatników. Z pytaniem zwróciła się kobieta, która nabyła w drodze  spadku mieszkanie obciążone kredytem. Podatniczka była zdania, ze spłata kredytu zaciągniętego na mieszkanie może być kosztem uzyskania przychodu.
Odpowiedź na to pytanie wyjaśni, czy nadanie pisma za pośrednictwem innego operatora niż Poczta Polska S.A. może być równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Obecnie zgodnie z przepisami, tylko nadanie pisma w placówce pocztowej operatora wyznaczonego - czyli Poczty Polskiej S.A. jest równoznaczne z wniesieniem jej do sądu.
Odpowiedź na to pytanie wyjaśni, czy nadanie pisma za pośrednictwem innego operatora niż Poczta Polska S.A. może być równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Obecnie zgodnie z przepisami, tylko nadanie pisma w placówce pocztowej operatora wyznaczonego - czyli Poczty Polskiej S.A. jest równoznaczne z wniesieniem jej do sądu.
Skuteczność potrącenia wierzytelności uzależniona jest od łącznego spełnienia czterech przesłanek: wzajemność wierzytelności, jednorodzajowość świadczeń, wymagalność wierzytelności i zaskarżalność wierzytelności, przy czym warunek wymagalności dotyczy wierzytelności potrącającego, ponieważ potrącenie jest jednoznaczne z przymusowym zaspokojeniem tej wierzytelności, a nie jest możliwe prowadzenie egzekucji wierzytelności niewymagalnej.
Miesięczny termin na rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika zaczyna biec dopiero, gdy pracodawca uzyskał wiarygodne informacje uzasadniające przekonanie, że pracownik dopuścił się ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych
Dziecko w rodzinie powstałej w wyniku zawarcia zwiazku małżeńskiego rodzica z nowym partnerem, nie traci statusu osoby samotnie wychowywanej. Ta decyzja WSA w Kroakowie zapadła w sprawie, gdzie chodziło o uzyskanie świadczenia 500+ na podstawie kryterium dochodowego na pierwsze dziecko.
Fiskus uznał w nienijsej sprawie, że wydzielenie spółki z o.o. a następnie przekształcenie jej w społkę komandytową ma na celu uniknięcie opodatkowania niweypłaconych zysków. Zwrócono uwagę, że wcześniejsze operacje polegające na wyodrębnieniu dwóch podmiotów i wniesienie do jednego z nich w formie aportu kapitału zakładowego i zapasowego, pochodzących z zysków wypracowanych w latach ubiegłych, bez przejęcia zobowiązań (które zostały przetransferowane do drugiej spółki) może mieć na celu uniknięcie opodatkowania.
Kształtuje się linia orzecznicza, zgodnie z którą powierzenie prowadzenia przedsiębiorstwa może nastąpić na podstawie umowy menedżerskiej także w ramach prowdzonej przez tą osobę działalności gospodarczej. W ocenie sądów, nic nie stoi na przeszkodzie, aby prowadzący taką działalność podlegał ubezpieczeniu społecznemu jak przedsiebiorca. Sytuacja wygląda inaczej, jeśli chodzi o zawarcie takiego kontraktu z członkiem zarządu.
W przypadku, gdy występuje wątpliwość, czy wypowiedzenia dokonała osoba lub organ uprawniony do reprezentacji pracodawcy, nie dochodzi do nieważności czynności prawnej. Ewentualną wadliwość wypowiedzenia umowy o pracę z tytułu braku umocowania osoby dokonującej w imieniu pracodawcy, należy rozważać w oparciu o przepisy dotyczące wypowiadania umów o pracę (Art. 45 kodeksu pracy).
Trybunał Sprawiedliwości UE  uznał, że można żądać usunięcia danych dotyczących swojej osoby z wyszukiwarki Google. Sprawa dotyczyła Hiszpana, któremu kilkanaście lat temu zlicytowano nieruchomość w związku z jego długami. Po wpisaniu jego nazwiska do przeglądarki, ta informacja pojawiała się jako pierwsza. Sąd podzielił argumenty skarżącego, rozstrzygając by Google usunęło konkretny link z wyników wyszukiwania.
Mimo likwidacji BTE, banki ciągle są w uprzywilejowanej pozycji. Jest to możliwe dzięki przepisowi kodeksu postępowania cywilnego, który pozwala bankom składać pozwy w oparciu o wyciągi z ksiąg bankowych (art. 485 par.3). W rezultacie banki bez konieczności przedstawiania dowodów, w krótkim czasie uzyskują tytuły egzekucyjne.
Zgodnie z uchwaloną nowelizacją, będącą skutkiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego  z dnia 5 lipca 2016 (P 131/15), dotyczącego żądania zwrotu wypłaconego przed 15 laty  świadczenia rehabilitacyjnego, ograniczono możliwości ZUS obniżania czy odbierania po latach świadczeń, gdy pojawią się nowe okoliczności.
Wytypowanie do zwolnienia pracownika, który po rozwiązaniu stosunku pracy ma zapewnione środki utrzymania w potaci świadczeń emerytalnych, stanowi akceptowane społecznie kryterium takiego wyboru, nie pozbawia go bowiem środków utrzymania. Nie jest to rozwiązanie stosunku pracy z uwagi na wiek, a zatem nie stanowi przejawu dyskryminacji.

Trwale związane z gruntem budynki nie stanowią odrębnego od gruntu przedmiotu własności, lecz są jego częściami składowymi. Tak uznał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 10 czerwca 2016r., IV CSK 60/15. Posadowienie na gruncie budynku, który jest częścią składową nieruchomości, prowadzi jedynie do oznaczenia w księdze wieczystej, iż jest to nieruchomość zabudowana.

 

Przedsiębiorca wystąpił przeciwko Allegro z pozwem o zaprzestanie blokowania konta, interwencję w komentarze, bezprawne i ciągłe umieszczanie ogłoszeń na odległych listach wyników. Regulamin serwisu jako jedną z przyczyn blokowania konta wskazuje zbyt dużą ilość nierozstrzygniętych sporów z kupującymi,np. z powodu niedostarczenia towaru albo dostarczenia wadliwego.
Jeśli członek zarządu spółki akcyjnej zawarł z taką spółką umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej, to tytułem ubezpieczeń społecznych jest dla niego ta umowa, a nie prowadzenie działalności gospodarczej. Tak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale podjętej w składzie siedmiu sędziów z dnia 17 czerwca 2015 r.(sygn. akt III UZP 2/15).
Takie wnioski płyną z orzeczenia Sądu Najwyższego z 17 maja 2016 r. sygn. akt I PK 139/15.  Gdy umowa faktycznie wykonywana jest w warunkach wskazujących na stosunek pracy, to właśnie takie ustalenia, a nie treść oświadczeń woli złożonych przy jej zawieraniu, decyduje o charakterze stosunku prawnego łączącego strony.
Nowelizacja wchodząca w życie 14 grudnia  r. wprowadzi zasadę, że decyzja o zwrocie nieniależnie pobranego świadczenia może zostać wydana, jeśli minęło nie więcej niż pięć lat od ostatniego dnia okresu, za który to świadczenie pobrano. Dotychczas ZUS mógł wydać taką decyzję w dowolnym momencie, nawet gdy od chwili pobrania nienależnych świadczeń minęło np. 10 lat.
Wymogu uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew nie będzie się stosowało w przypadku drzew lub krzewów rosnących na nieruchomościach będących własnością osób fizycznych, usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Tak wynika z najnowszej wersji projektu nowelizacji ustawy o ochronie przyrody.
Sąd Najwyższy rozstrzygnął w sprawie o sygn. akt III CZP 44/16. Uznał, że sąd wzywa powoda do uzupełnienia opłaty, niezależnie od tego, czy ma profesjonalnego pełnomocnika czy nie. Bowiem rezygnacja z całej opłaty na wstępie procesu oznaczałaby kredytowanie  powoda przez Skarb Państwa.
Warunkiem przyjęcia wspólnej odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone jest przede wszystkim łączne jego powierzenie co najmniej dwóm pracownikom z obowiązkiem wyliczenia się i zawarcie umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej. Prawidłowe powierzenie musi zapewniać udział pracownika przy ustalaniu ilości i jakości powierzanych rzeczy.
Trzyletni okres na żądanie odszkodowania z polisy obowiązkowej liczy się od ostatecznej decyzji firmy ubezpieczeniowej, a nie, jak postulowały niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe, od pierwszej decyzji przyznającej część odszkodowania. Tak orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 14 września 2016r., sygn. akt IV CSK 44/16.
Adresatem obowiązków z kodeksu pracy dotyczących bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest nie tylko pracodawca ale także zleceniodawca.
Przedsiębiorca, który nie wiedział, że korzystanie z serwisu internetowego wiąże się z opłatami, ma szanse wygrać spór przed sądem. Takie wnioski płyną z najnowszego orzecznictwa.
Składając wypowiedzenie, należy wskazać szczegółowe okoliczności utraty zaufania względem kierownika - nie wystarczy ogólnikowe stwierdzenie, oderwane od kwestii związanych z przebiegiem zatrudnienia i naruszeniem powinności służbowych.
Według dominującego poglądu w orzecznictwie, potwierdzeniem spożycia alkoholu może być każdy dowód a nie tylko badanie przeprowadzone przez uprawniony do tego organ. Mogą to być np. zeznania świadków.
Na to pytanie odpowie Sąd Najwyższy. Problem pojawił się, kiedy Minister Finansów w czerwcu 2015 r., opublikował interpretację ogólną, w której wskazał, że czynności komornicze stanowią czynności popdatkowane VAT - a stawki komornicze zawierają w sobie już ten podatek. W związku z tym nie powinno się ich jeszcze dodatkowo zwiększać, przerzucając ten ciężar na dłużnika lub wierzyciela.

Linia zapłaci tylko za swój, a nie kolejny odwołany lot. Dlatego też na trasach lotniczych z przesiadkami lepiej kupować bilet u jednego przewoźnika. Łatwiej wtedy o odszkodowanie.

 

Zgodnie z ostatnią linią orzeczniczą, przejęcie przez agencję pracy tymczasowych pracowników i oddelegowanie ich do wykonywania zadań w firmie poprzedniego pracodawcy jest obejściem prawa, a przy outsourcingu trzeba każdorazowo badać m.in. stopień podobieństwa działalności prowonej przed i po przejęciu zadań.
W Polsce można ustalić, który z małżonków jest winny rozkładowi pożycia. W innych systemach prawnych, nie ma takiej możliwosci. W sprawie rozstrzygano, czy można ustalić winę byłego małżona i orzec alimenty.
Zgodnie z opinią NSA, żądanie od spółki kapitałowej wnoszącej skargę do sądu administracyjnego ddodatkowego potwierdzenia informacji zawartych w wyrduku komputerowym z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) jest niezasadne i nieracjonalne z punkut widzenia ekonomiki procesowej.
Zawezwanie do próby ugodowej jest czynnością przerywającą bieg przedawnienia, jeżeli stanowczo nie ustalono, że przedsięwzięto ją bezpośrednio w innym celu niż polubowne rozstrzygnięcie sprawy.
Kilkukrotna sprzedaż nieruchomości między rodzinnymi spółkami, należy uznać za transakcje, których zasadniczym celem jest uzyskanie korzyści podatkowej. Takie stanowisko zajął WSA w Warszawie.
Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 15 grudnia 2015 r., sygn. akt II ZS 108/15, uchylił uchwałę Krajowej Rady Komorniczej, z rekomendacji której komornicy doliczali do opłat egzekucyjnych 23% VAT. Tym samym uwzględnił skargę Ministra Sprawiedliwości i nakazał Krajowej Radzie Komorniczej ponowne rozpatrzenie sprawy.
Ostatnio zapadły pierwsze prawomocne rozstrzygnięcia w sprawie umorzenia opłat za samowolę budowlaną. Stało się to możliwe po zmianie przepisów. Wcześniej takie umorzenie w ogóle nie było możliwe. Pogląd taki był ugruntowany także w orzecznictwie.
Sąd Najwyższy uznał, że ZUS może żądać zapłaty składek w Polsce od przedsiębiorcy, jeśli udowodni, że zatrudnienie było fikcyjne. Taka sytuacja powoduje, że ZUS nie musi stosować unijnego rozporządzenia w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Wchodzą w życie nowe przepisy, które umożliwią przedsiębiorcom wystąpienie o rozłożenie na raty lub odroczenie wszystkich składek, a nie tylko tych finansowanych przez pracodawcę.
Z dniem 1 stycznia 2016 r. umożliwione zostanie występowanie z wnioskami o wydanie interpretacji przez dwa lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym zaistniałym stanie faktycznym lub mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym (wnioski wspólne).
Interpretacja indywidualna w takich przypadkach doręczana jest tylko jednemu z zainteresowanych (pozostałym doręczany będzie odpis interpretacji indywidualnej lub postanowienia), a opłata za wydanie interpretacji wynosić będzie iloczyn opłaty standardowej i liczby zainteresowanych składających wniosek wspólny.
Od 2016 r. wysokość zasiłków z ubezpieczenia chorobowego - w tym również macierzyńskiego - obliczana będzie jako średnia z ostatnich 12 miesięcy.
Takie wnioski zawarte zostały w orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 2015r., sygn. akt II PK 153/14. Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną studentki, która została zatrudniona na podstawie umowy zlecenia, próbowała zaś wykazać, że w rzeczywistości strony zawarły umowę o pracę. Jednakże Sąd ocenił, że sposób wykonywania zadań zdecydowanie odbiegał od modelu pracowniczego, bowiem podwładna sama decydowała o godzinie rozpoczynania i kończenia pracy. Ponadto mogła swobodnie opuszczać jednostkę w godzinach jej funkcjinowania, bez konieczności wpisywania tego w jakiejkolwiek ewidencji.
NSA w wyroku z dnia 28 października 2015 r. (sygn. akt II FSK 2141/13) orzekł, że wydatki na konferencję zorganizowaną w celu pozyskania i utrzymania klientów można odliczyć od przychodu. Sprawa dotyczyła podatnika, który produkował i sprzedawał sprzęt wędkarski.
Zgodnie z założeniami przekazanymi Stałemu Komitetowi Rady Ministrów, instytucje finansowe nie będą mogły wybierać, które informacje wyeksponować w spotach reklamowych. Wszystkie dane powinny być prezentowane w jednakowy sposób. Zapobiegnie to wątpliwościom np. co do rzeczywistej stopy pożyczek.
Zgodnie z najnowszym projektem rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczącym bezpieczeństwa transakcji płatnicznych wykonywanych w Internecie, nie będzie możliwości załaczenia rachunku poprzez jednogroszowy przelew. Wiąże się to z licznymi przypadkami wyłudzania danych.
Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie zainicjowane skrą Kauflandu. Wcześniej przepis art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zakazuje pobierania od dostawców innnych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towarów do sprzedaży. Wcześniej skargę o stwierdzenie tego przepisu jako niezgodnego z Konstytucją, składał właściciel sieci sklepów Intermarche.
Od 18 października 2015r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące odpowiedzialności za długi spadkowe. Wprowadzone zostaną korzystniejsze zasady dla spadkobierców dziedziczących spadek, w skład którego wchodzą długi. Otóż brak oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku, traktowany będzie jako oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Wyciek może zdarzyć się w każdym pojeździe mechanicznym. Nie może być to postrzegane jako zdarzenie wyjątkowe lub nadzwyczajne. Dlateto też wyciek w samologie nie może być klasyfikowane inaczej. Orzeczenie wydane przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy z dnia 6 sierpnia 2015r., sygn. akt II C 600/15, wpisuje się w linię orzeczniczą TSUE.
Do tej pory w przypadku braku porozumienia pomiędzy byłymi małżonkami, sąd zmuszony był ograniczyć władzę rodzicielską jednego z nich (tego z którym dziecko nie mieszkało). Obecnie sąd będzie orzekać o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Powierzenie władzy jednemu z rodziców z jednoczesnym ograniczeniem władzy drugiego, dopuszczalne będzie tylko wtedy, gdy przemawiać za tym będzie dobro dziecka.
Kluczową kwestią jest ustalenie liczby osób zwalnianych dla stwierdzenia, czy u danego pracodawcy ma miejsce zwolnienie grupowe. Jako grupę referencyjną wskazuje się wszystkich pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy (nawet jeśli zatrudnieni są w różnych zakładach pracy - jednostkach organizacyjnych danego pracodawcy).
Jeśli omyłkowo sprzedawca wadliwie oznaczy cenę towaru na półce, może żądać zawarcia umowy sprzedaży danego towaru za taką właśnie kwotę. Przepisy obligują sprzedawców do oznaczania towarów w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości - tak aby kupujący jeszcze przed uregulowaniem należności, wiedział ile powinien zapłacić.
Prezes zarządu świadczy usługi na rzecz spółki, którą zarządza i dlatego  nie może opłacać składek jako osoba prowadząca działalność gospodarczą. Takie stanowisko zaprezentował Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 sierpnia 2015 r., sygn. akt I UK 246/14. Jest ono zgodne z uchwałą siedmiu sędziów SN, której nadano moc zasady prawnej (sygn. akt I UK 207/14).
Niedawno doszło do zmiany stanowiska Ministra Finansów co do opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń. Zarówno RPO oraz sądy podkreślali, że podatek może być pobierany tylko od takich świadczeń, które przynoszą pracownikowi wymierną korzyść a dodatkowo skorzystanie z nich musi być dobrowolne. Wszystko co pracownik przyjmie, jako warunek wykonywania pracy, będzie nieopodatkowane. Dlatego też opłacenia nocelgo pracownikowi mobilnemu, np. handlowcowi nie może być opodatkowane.
W dniu 22 czerwca 2015r. Trybunał Konstytucyjny uznał przepis o zapłacie trzykrotnego wynagrodzenia za naruszenie praw autorskich za niekonstytucyjny. Od chwili opublikowania tego wyroku, sądy nie mogą już orzekać na jego podstawie.
Sąd Najwyższy uznał, że bank poiwnien bezwzględnie wykonywać polecenia komornika. Nawet wtedy gdy ma uzasadnione wątpliwosći i obawia się, że zajmie konto niewłaściwej osobie. Sąd uznał, że bank nie jst podmiotem uprawnionym do podejmowania jakiejkowliek dyskusji z komornikiem i powiniem tylko wykonywać jego polecenia.
Jeśli po rozwodzie następuje spłata na rzecz jednego z małżonków, to znaczy, że wskutek podziału mienia dostaje więcej niż wynosił jego udział w majątku wspólnym. W 2006 toku małżonkowie na podstawie umowy zawartej przed notariuszem, dokonali podziału majątku wspólnego.  Były mąż miał - w zamian za spłatę na rzecz byłej żony określonej kwoty - stać się wyłącznym właścicielwm mieszkania.
Sąd Najwyższy uznał, że dostwę betonu czy asfaltu można zakwalifikować jako roboty budowlane korzystające ze szczególnej ochrony dotyczącej należnego wynagrodzenia (sygn. akt 370/14). Inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą wobec podywkonawcym gdy rezultat świadczenia stał się nierozerwalnym składnikiem obiektu.  Sąd uznał, że nie ma znaczenia kto przedstawia inwestawia inwestorowi projekt umowy o podwykonawstwo.
Zdaniem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zatrzywanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym, narusza konstytucję. Sprawę bada także Rzecznik Praw Obywatelskich.  Za uznanie tego przepisu za niezgodny z prawem przemawia kilka argumentów. Jest to dodatkowa sancja admianistracyjna wymierzana z dodatkowymi karami przewidzianymi przez kodeks wykroczeń.
Wypowiadając pracownikowi umowę o pracę z powodu restrukturyzacji zatrudnienia, pracodawca powinien wskazać, jakimi posłużył się kryteriami doboru. Jeśli ich zabraknie, takie oświadczenie woli jest wadliwe. Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 stycznia 2015 r., sygn. akt I PK 140/14).
Wypowiadając pracownikowi umowę o pracę z powodu restrukturyzacji zatrudnienia, pracodawca powinien wskazać, jakimi posłużył się kryteriami doboru. Jeśli ich zabraknie, takie oświadczenie woli jest wadliwe. Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 stycznia 2015 r., sygn. akt I PK 140/14).
Sąd może zobowiązać przychodnię do udostępnienia ewidencji pacjentów w danym dniu, a także wykazu godzin pracy lekarza, który wystawił zwolnienie. Takie dane będą niezbędne w razie sporu pracodawcy z pracownikiem dotyczącym dopuszczalności wypowiedzenia umowy o pracę.
Nawet jeśli uprawnienie do skorzystania z urlopu macierzyńskiego nie przysługuje matce dziecka, będzie mógł z niego skorzystać ojciec dziecka. Pozbawienie ojców prawa do urlopu rodzicielskiego, z tego względu że nie pracuje matka dziecka, jest sprzeczne z prawem unijnym. Polskie przepisy pozbawiają pracujących meżczyzn prawa do płatnej przerwy na opiekę nad dzieckiem, jeśli bezrobotna jest matka dziecka.

Serwisy internetowe oferujące błyskawiczne pożyczki, zapisują w swoich regulaminach, że upomnienia, monity i wezwania do zapłaty wiążą się z dodatkowymi opłatami od 20 do 100 zł.

Sądy coraz częściej odmawiają zasądzania takich opłat od klientów. Jest to uzasadnione przede wszystkim faktem, że postanowienia takie uznawane są za klauzule abuzywne, naruszające dobre obyczaje i godzące w intresy konsumentów.

Najnowsze interpretacje izb skarbowych, potwierdzają korzystą dla podatników wykładnię, że spadkobierca nie ma przychodu, w sytuacji gdy w zamian za spłatę, zrzeknie się odziedziczonego udziału w nieruchomości - także w przypadku, gdy do spłaty dojdzie przed upływem pięciu lat od nabycia spadku.
Organy skarbowe prowadzą postępowania przeciwko przedsiębiorcom, którzy korzystali z outsourcingu pracowników. Chodzi o firmy, które korzystały z usług jednej z agencji pracy tymczasowej, która oferowała przejęcie pracowników w trybie art. 23 (1) kodeksu pracy. Niestety żadna z agencji nie wywiązywała się ze swoich obowiązków i zostały postawione w stan upadłości.

Dotyczy to jednak tylko tych elementów, które są zaliczane do części wspólnych nieruchomości.

Takie wnioski płyną z orzeczenia WSA we Wrocławiu (sygn. akt II SA / Wr 823 / 14). Sprawa dotyczyła nakazu powiatowego inspektora z nadzoru budowlanego, który nakazał wspólnocie mieszkaniowej zabezpieczyć budynek od strony zachodniej. Wskazano, że balkony, przewody kominowe będą obciążały właścicieli mieszkań a nie całą wspólnotę. 

To kwota nadużyć decyduje o tym, czy można założyć podsłuch podejrzanym o przestępstwo skarbowe.

Do przestępstw skarbowych stosuje się odpowiedniu przepis art. 237 par. 3 pkt. 15 k.p.k., odnoszący się do grupy przestępstw dotyczących mienia znacznej wartości.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, certyfikaty energetyczne są niezbędna dla budynków:

-zbywanych na podstawie umowy sprzedaży,

-wynajmowanych,

-budynków, których powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 mkw. i w których dokonywana jest obsługa interesantów,

- wszystkich budynków o powierzchni przekraczającej 500 mkw., w których są świadczone usługi.

Wdrożenie tej dyrektywy nastąpiło z ponad rocznym opóźnieniem. W tym czasie wiele osób leczyło się za granicą. Okazało się, że istnieje możliwość pozwania NFZ o zwrot kosztów takiego zabiegu. Zgodnie z orzecznictwem TSUE, przepisy niewdrożonej dyrektywy mogą być stosowane, jeśli gwarantowane przez nią prawa są precyzyjne i bezwarunkowe zarówno dla uprawnionego jak i zobowiązanego.
Nieścisłości w dokumentacji zagranicznego kontrahenta, mogą spowodować, że skarbówka naliczy podatek sprzedawcy. W trakcie kontroli, inspektor uznał za nierzetelne dokumenty CMR, z tego powdu, że towary trafiły nie do siedziby nabywcy, lecz do jego magazynu, znajdującego się w innej miejscowości. Bez znaczenia okazał się argument, że kontrahent odebrał towar już w Polsce i sprzedawca nie miał wpływu na to, gdzie trafi.
Obecnie przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza (a więc w wariancie ograniczonej odpowiedzialności za długi), wiąże się z wydatkiem rzędu nawet kilku tysięcy złotych - właście za sporządzenie takiego spisu inwentarza, który sporządza komornik. Często potrzebna jest także wycena biegłego rzeczoznawcy, co powoduje powstanie dodatkowych kosztów.
Sąd Najwyższy uznał, że niewżnym jest, iż to nie bank jest autorem kontrowersyjnego wzorca umownego, liczy jest to, że się nim posługuje. Sprawa dotyczyła sytuacji, w której dzięki zawarciu odpowiedniej umowy ubezpieczenia, można było uzyskać niższe oprocentowania kredytu. Umowa ubezpieczenia podpisana pomiędzy bankiem a ubezpieczycielem miała charakter umowy na rzecz osoby trzeciej. Przewidywała spłatę kredytu przez ubezpieczyciela w razie wystąpienia zdarzeń w niej przewidzianych.
Od połowy marca tego roku uruchomiono system, który automatycznie wypełni zeznznie podatkowe po wpisaniu danych osobowych oraz kwoty przychodów za rok 2014 (czyli sumie przychodów ze wszystkich informacji postakowych PIT-11, PIT - 8 C, PIT - R). Trzeba jednak uważać, gdyż w przypadku pięciokrotnego błędnego wpisania danych, dostęp do systemu zostanie zablokowany.
Decyzja o odpowiedzialności spadkobiercy ma charakter konstytutywny. Taki wniosek pływnie z orzeczenia NSA z 11 marca 2015 r., sygn. akt I FSK 230/14. Do ustalenia odpowiedzialności spadkobiercy za zobowiązania podatkowe spadkodawcy stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. A ten przewiduje odrzucenie spadku, przyjęcie go wprost lub z dobrodzieljstwem inwentarza.
Odszkodowanie za mobbing może być wypłacone dopiero wtedy, gdy zostaną wskazane konkretne zdarzenia lub okoliczności niewłaściwego zachowania przełożonego. Nie wystarczą ogólnikowe i w dużej mierze teoretyczne sformułowania typu "używanie w rozmowach z podwładnym władczego tonu".

Sąd Najwyższy potwierdził prawo prywatnych firm do zrzeczenia się użytkowania, mimo że przepisy pozwalają na to wprost tylko firmom państwowym i samorządowym.

Z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa wynika, że zrzec się prawa użytkowania wieczystego mogą tylko państwowe lub samorządowe osoby prawne.

Z tego powodu spółka, która  spotkała się z odmową notariusza, który nie zgodził się na to, by prywatna spółka zrzekła się prawa użytkowania wieczystego, odwołała się od tej decyzji.

WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 2014-03-18, wskazał że odmowa udostępnienia informacji przetworzonej z uwagi na brak interesu publicznego może nastąpić jedynie w przypadku wykazania przez podmiot zobowiązany do jej udostępnienia, iż uzyskanie takiej informacji nie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.
Nowelizacja kodeksu karnego, która zacznie obowiązywać od 1 lipca 2015 r., wprowadzi możliwość wykorzystywania w postępowaniu także prywatnych dowodów. W związku z tym możliwe jest zwiększe popytu na ich usługi. Należy jednak pamiętać o obowiązujących przepisach, które nakładają na detektywów obowiązek niezwłocznego zawiadomienia właściwych organów o zawarciu umowy, która może wiązać się ze sprawą, w której prowadzone jest postępowanie.
Jeśli z przyczyn nieusprawiedliwionych pracownik nie stawi się w pracy, musi liczyć sie z utratą posady. Należy jednak unikać dyscyplinarki wobec pracownika, który z opóźnieniem tłumaczy swoją nieobecność. Zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie poglądem, opóżnienie wytłumaczenia absencji w zakładzie pracy nie należy w zasadzie traktować jako cięzkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracownika.

Sąd Najwyższy udzieli odpowiedzi na pytanie, czy możliwym będzie ustanowienie drogi koniecznej na rzecz użytkownika wieczystego na prawie użytkowania wieczysteo. Przez lata dopuszczano możliwość ustanowienia drogi koniecznej na tym prawie. Jenakże pogląd ten został zmieniony w postanowienia z dnia 28 marca 2014 r. (sygn. akt III CSK 174/13).

 

 

Nawet jeśli właściciel lokalu zalega z płatnościami czynszu i innymi obowiązkowymi opłatami, wspólnota mieszkaniowa nie może odciąć mu dopływu ciepła, bieżącej wody, elektryczności lub gazu.

Taką próbę podjęła wspólnota mieszkaniowa w Inowrocławiu, która podjęła uchwałę o odłączeniu centralnego ogrzewania w lokalu, którego właściciel zalegał z opłatami. Dług przekraczał 12.000,00 PLN.

 

Przychody z tytułu wykonania utworu i przeniesienia autorskich praw majątkowych, które uzyskał adiunkt na podstawie umowy o pracę na uniwersytecie stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy - to teza wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku  z dnia 21 października 2014 r. (sygn. akt III AUa 441/14)
Jeżeli przedsiębiorca nie przetwarza danych wrażliwych i powoła u siebie administratora bezpieczeństwa informacji, zostanie zwolniony z obowiązku rejestracji zbioru danych w GIODO.
Z planów Państwowej Inspekcji Pracy, wynika, że w 2015 r. inspektorzy będą zwracać szczególną uwagę na umowy cywilno prawne. Szczególną uwgę zwracać będą na firmy ochroniarskie, transportowe oraz agencje pracy tymczasowej.
Sąd Najwyższy  uznał, że straż miejsca ma kompetencje do kierowania do sądów wniosków o ukaranie właścicieli pojazdów, którzy odmawiają wskazania kierującego. W uzasadnieniu wskazano, że celem nowelizacji miało być uwolninenie policjantów od konieczności prowadzenia spraw związanych z fotoradarami i przekazanie ich innym organom.
Fiskus przegrał spór dotyczący imprez integracyjnych. Po wielu latach wątpliwości o rozbieżnych interpretacji, po raz pierwszy NSA przyznał rację przedsiębiorcy.

Za niekonstytucyjny został uznany przepis karanie na podstawie regulaminów imprez masowych. Otóż przepis art. 54 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych stanowi, że osoba, która nie wykona polecenia porządkowego, wydanego na podstawie regulaminu obiektu lub imprezy masowej przez służby porządkowe lub informacyjne,  może zostać ukarana grzywną jak również karą ograniczenia wolności.

 

Minister Finansów wyjaśnił, że wynagrodzenie otrzymywane przez właściciela nieruchomości z tytułu służebności przesyłu jest zwolnione z podatku dochodowego.

Twierdzenia pacjenta o zakażeniu w placówce leczniczej oraz o popełnieniu w niej błędów w zakresie jego zdiagnozowania i leczenia nie mogą być bowiem samodzielnie ocenione i zweryfikowany przez sąd niemający wiedzy specjalnej w tej dziedzinie, bez uzyskania opinii biegłych lekarzy.

W przypadku niewyjaśnienia wszelkich wątpliwości przez biegłego, Sąd powninen skonfrontować jego opinię i zarządać kolejnej opiniii od innego biegłego.

Wskazać przy tym trzeba, że ocena kwalifikacji biegłego lekarza uwzględniać powinna nie tylko posiadane specjalizacje medyczne, a także jego praktykę medyczną i przygotowanie teoretyczne, w tym ewentualny dorobek naukowy i publikacje z danej dziedziny wiedzy medycznej.

Zgodnie z poglądem Sądu Najwyższego, sąd nie może zawiesić postępowania jeszcze przed rozpoczęciem rozprawy tylko dlatego, że powód nie podał danych pozwalających na ustalenie numerów PESEL, NIP lub w Krajowym Rejestrze Sądowym drugiej strony.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że wolność prowadzenia działalnośći gospodarczej nie ma charakteru absolutnego, dlatego też porty lotnicze mogą ograniczać działalność gospodarczą i tego typu zakazy nie stoją w sprzeczności z wolnościami gwarantowanymi przez Konstytucję RP. W sprawie chodziło o  przewoźników nagabujących pasażerów na lotniskach, by skorzystali z ich usług, a potem pobierających nawet kilkukrotnie zawyżoną opłatę za przejazd.

Europarlament zajmie się w marcu obradowaniem nad projektem dyrektywy, który wprowadza istotne zmiany w zakresie usług turystycznych. Projekt zakłada, że  konsument będzie mógł liczyć na obniżkę ceny, jeśli organizator poniesie mniejsze koszty niż przewidywał. W razie wzrotstu kosztów zaś, konsument będzie mógł zostać obciążony tylko 10% wniesionych oplat.
Wyznaczono dwa terminy wejścia w życie aktów prawnych, regulujących kwestie prowadzenia działalności gospodarczej - jest to 1 czerwca albo 1 stycznia. Dotyczyć to będzie także rozporządzeń nieskierowanych jeszcz do podpisu ministra.

Odpłatne zbycie nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby przedsiębiorstwa, ale nie wprowadzonej do ewidencji nie generuje przychodu z działalności.

Sieć doprowadziła do modyfikacji prawa autorskiego. Trybunał Sprawiedliwości UE, stanął na stanowisku, że  odsyłanie do już opublikowanego w internecie utworu, nie stanowi jego publicznego udostępnienia, nawet jeśli po kliknięciu na sporny link ukazuje się utwór stwarzając wrażenie, że jest wyświetlany ze strony, na której znajduje się ten link, podczas gdy w rzeczywistości pochodzi z innej strony (embedowanie).
Same wątpliwości lekarza orzecznika dotyczące zmniejszonej sprawności kierowcy nie wystarczą, aby wysłać go na badania lekarskie w celu weryfikacji prawa do kierowania pojazdami – orzekł WSA w Krakowie (Wyrok WSA w Krakowie z 10 grudnia 2013 r., sygn. akt III SA/Kr 277/13).
Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 sierpnia 2013 r., II CSK 17/13, LEX nr 1363191.
Proponowana przez KE nowelizacja dyrektywy ws. usług płatniczych  oraz nowa regulacja ws. wielostronnie uzgadnianych opłat interchange zostaną poddane pod obrady Komisji Spraw Gospodarczych i MonetarnychEuroparlamentu 17 grudnia.

Europejski Trybunał Praw Człowieka, uznał że wyłączenie jawności całego postępowania sądowego ze względu na poufność kilku dokumentów znajdujących się w aktach sprawy naruszyło zasadę rzetelnego procesu.

Za udział w zmowie i manipulacje stopami procentowymi Komisja Europejska zdecydowała się ukarać kilka największych banków europejskich i amerykańskich. Łącznie kwota kary wynosi 1,7 miliarda euro.

NSA w  wyroku z dnia  27 listopada 2013 r., potwierdził, że jeżeli przedmiotem indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego jest regulacja prawa podatkowego, która odwołuje się do przepisów prawa cywilnego, handlowego czy pracy, to ocena możliwości stosowania i wykładnia interpretowanej normy podatkowej przepisy te powinna uwzględniać i obejmować.

 

Do sądu wpłynął pierwszy w Polsce pozew o stwierdzenie nieważności umowy kredytu we frankach szwajcarskich.

Przewlekłość postępowania obejmuje opieszałe, niesprawne i nieskuteczne działanie organów, w sytuacji gdy sprawa mogła być załatwiona w terminie krótszym, jak również nieuzasadnione przedłużanie terminu załatwienia sprawy – orzekł WSA w Poznaniu.

 

Najgłośniejszą z planowanych zmian jest  ta dotycząca  prowadzenia w stanie nietrzeźwości pojazdu innego niż mechaniczny, a więc np. roweru. Dotychczas prowadzący taki pojazd karany był za przestępstwo, teraz będzie to tylko wykroczenie.

Ograniczenia swobody przepływu kapitału w odniesieniu do przedsiębiorstw prowadzących działalność na rynku energii elektrycznej i gazu mogą być zgodne z prawem europejskim - tak wynika z zapadłego dzisiaj wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowił skierować pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych tzw. nieodpłatnych świadczeń.
 

 
Minister finansów nie znajduje uzasadnienia dla zwolnienia z opodatkowania odsetek wypłacanych za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania pieniężnego. Nie podzielił także sugestii RPO co do konieczności zmiany przepisów w zakresie wprowadzenia zwolnienia z opodatkowania przychodów wynikających z umów o dożywocie...
Roszczenie o uzyskanie odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na cele inwestycyjne ma charakter cywilnoprawny - orzekł WSA w Olsztynie (postanowienie WSA w Olsztynie z 7 czerwca 2013 r., sygn. akt II SAB/Ol 45/13, nieprawomocne)...

Ostatnio dodane:

Kancelaria oferuje wsparcie w zakresie ubiegania się o pomoc w ramach pakietu tzw. "tarczy antykryzysowej".
W dniu 24 marca 2020 wchodzą w życie zmiany w prawie upadłościowym. Mają one na celu ułatwienie ogłoszenia upadłości i oddłużania także tych osób które popadł w tzw. spiralę zadłużenia. Obecnie sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Po zmianie ustawy będą mogli ogłosić bankructwo również ci, którzy doprowadzili do swojego zadłużenia z premedytacją. Zgodnie z nowymi przepisami, przyczyna niewypłacalności będzie badana dopiero po ogłoszeniu upadłości, czyli na kolejnym etapie postępowania, tj. ustalaniu planu spłaty
Sąd Najwyższy orzekł, że prawo wierzyciela do zaspokojenia się z majątku wspólnego małżonków na podstawie art. 41 KRO, może zostać zrealizowane także przez wniesienie powództwa przeciwko małżonkowi dłużnika o zobowiązanie do spełnienia świadczenia wynikającego z czynności prawnej, której stroną małżonek dłużnika nie był, niezależnie od tego, czy świadczenie to objęte jest tytułem egzekucyjnym wydanym uprzednio przeciwko samemu dłużnikowi.