Aktualności

Ten wyrok Sądu Najwyższego potwierdza linię orzeczniczą, która kształtuje się od wyroku z dnia 25 stycznia 2013 r., sygn. akt I PK 172/12. Dla pracodawcy oznacza to każdorazową konieczność wskazania kryteriów doboru etatowca do zwolnienia. Ocenione zostaną one takżę przez sąd. Przyczyna wypowiedzenia powinna być bowiem konkretna, zaś okoliczności odnosić muszą się ściśle do osoby danego pracowika. Jeśli jednak przyczyny i kryteria doboru były pracownikowi znane, nie stanowi to podstawy do sformułowania zarzutu braku konkretności.

Ostatnio dodane:

Kancelaria oferuje wsparcie w zakresie ubiegania się o pomoc w ramach pakietu tzw. "tarczy antykryzysowej".
W dniu 24 marca 2020 wchodzą w życie zmiany w prawie upadłościowym. Mają one na celu ułatwienie ogłoszenia upadłości i oddłużania także tych osób które popadł w tzw. spiralę zadłużenia. Obecnie sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Po zmianie ustawy będą mogli ogłosić bankructwo również ci, którzy doprowadzili do swojego zadłużenia z premedytacją. Zgodnie z nowymi przepisami, przyczyna niewypłacalności będzie badana dopiero po ogłoszeniu upadłości, czyli na kolejnym etapie postępowania, tj. ustalaniu planu spłaty
Sąd Najwyższy orzekł, że prawo wierzyciela do zaspokojenia się z majątku wspólnego małżonków na podstawie art. 41 KRO, może zostać zrealizowane także przez wniesienie powództwa przeciwko małżonkowi dłużnika o zobowiązanie do spełnienia świadczenia wynikającego z czynności prawnej, której stroną małżonek dłużnika nie był, niezależnie od tego, czy świadczenie to objęte jest tytułem egzekucyjnym wydanym uprzednio przeciwko samemu dłużnikowi.