Oferta

Mediacja

Mediator Bydgoszcz Fordon

Kancelaria zapewnia także przeprowadzenie mediacji (w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy, prawa gospodarczego i rodzinnego m.in. alimenty).

Mediacja jest pozasądowym sposobem rozwiązywania sporów, niezależnie od ich charakteru.

Jeżeli strony dojdą do porozumienia co do sposobu rozwiązaniu sporu, strony albo mediator przedstawiają sądowi protokół z mediacji i ugodę. Jeżeli sąd zatwierdzi ugodę, wywołuje takie same skutki prawne, jak ugoda zawarta przed sądem.

Prawnicy naszej kancelarii angażują się w świadczenia pomocy prawnej w sprawach działalności gospodarczej oraz prywatnych sprawach.

Radca prawny w mediacji

Mediacje to jedna z najlepszych alternatyw w stosunku do sądowego rostrzygania sporu. Pozwala ona rozwiązać problemy obu stron z zakresu spraw cywilnych, gospodarczych czy karnych bez tracenia czasu i dodatkowych pieniędzy na często wieloletnie postępowania sądowe. Mediacja to proces dobrowolny i poufny który pozwala dochodzić obu stronom do rozwiązania sporu w obecności bezstronnej osoby trzeciej (zwanej mediatorem). Zadaniem mediatora jest rostrzygnięcie konfliktu z możliwie wysokim zadowoleniem obu stron.

Mediator może również wystąpić jako pełnomocnik strony jednak wtedy nie jest on osobą obiektywną jako mediator. Przed skierowaniem sprawy do sądu warto zasięgnąć opinii radcy prawnego czy nie lepiej rozważyć zawarcie ugody i zaproponować drugiej stronie korzystniejsze warunki rozwiązania sporu.

Podstawowymi warunkami sukcesu jest zaufanie i kontakt osobisty, dlatego też kładziemy na nie duży nacisk, ponieważ w połączeniu z intensywną pracą są one kluczem do długotrwałej i ścisłej współpracy.

1.1. Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną, obejmującą m.in.:

 • reprezentację przed sądami wszystkich instancji, urzędami i innymi instytucjami w charakterze  pełnomocnika procesowego,
 • udział w prowadzonych przez Klienta rokowaniach, mediacjach, negocjacjach, których celem jest nawiązanie lub rozwiązanie stosunku prawnego,
 • przygotowanie projektów: aktów prawnych, umów, porozumień,
 • interpretacje i wyjaśnienia dotyczące treści przepisów prawnych oraz ich stosowania,
 • udzielanie pisemnych opinii i sporządzanie analiz z zakresu obowiązującego prawa;
  w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta, tj. w siedzibie firmy, telefonicznie, drogą elektroniczną,
 • sporządzanie i opiniowanie umów oraz innych dokumentów stosowanych w firmie; (Zasięgnięcie opinii prawnej na temat projektu umowy często pozwala uniknąć późniejszych  problemów oraz pozwala na lepsze zabezpieczenie własnych interesów oraz uniknięcie niekorzystnych zapisów, zwłaszcza, gdy z propozycją umowy występuje druga strona),
 • rejestracja spółek w Polsce i za granicą,
 • przekształcanie, przygotowywanie aktów wewnętrznych spółek prawa handlowego z zakresu prawa handlowego, prawa pracy, prawa upadłościowego i układowego,
 • reprezentowanie interesów wierzyciela w egzekwowaniu przysługujących mu wierzytelności,
  w szczególności w toczących się postępowaniach upadłościowych i układowych jego dłużników,
 • bieżące informowanie Klienta o zmianach w obowiązujących przepisach prawnych,
 • w przypadku spółek prawa handlowego pomoc prawna obejmuje również obsługę organów spółki, takich jak: zarząd, rada nadzorcza, zgromadzenie wspólników i akcjonariuszy,
  w pełnym zakresie wykonywanych przez nich czynności, w tym również możliwość prowadzenia od strony formalnej zebrań wszystkich organów,
 •  na życzenie Klientów nasza Kancelaria sporządza i tłumaczy wszelkie pisma prawnicze
  w języku angielskim, a w razie potrzeby służy pomocą w kontaktach z anglojęzycznymi kontrahentami.

1.2. Zakres prowadzonych spraw:

SPRAWY PROCESOWE

 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych
 • reprezentowanie przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi
 • zastępstwo w postępowaniach polubownych oraz mediacjach
 • reprezentowanie w postępowaniach egzekucyjnych
 • reprezentujemy Klienta na każdym etapie sprawy

WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI

 • wezwania do zapłaty
 • monity telefoniczne
 • zastępstwo w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych

SPRAWY ODSZKODOWAWCZE

 • szkody  na osobie i szkody majątkowe
 • naruszenia dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych

SPRAWY ADMINISTRACYJNE

 • sprawy z zakresu prawa budowlanego
 • sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami
 • sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego
 • koncesje, zezwolenia
 • spory między jednostką a organami samorządu lub państwowymi

SPRAWY GOSPODARCZE

 • tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek (zakładanie spółek), fundacji 
  i stowarzyszeń
 • obsługa prawna w zakresie bieżących spraw spółek (obsługa prawna przedsiębiorstw)
 • sprawy między wspólnikami/akcjonariuszami a spółką
 • sprawy z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji
 • sporządzanie umów
 

SPRAWY Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ GOSPODARCZYCH

 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od zakładów ubezpieczeń
 • analiza prawna polis oraz OWU

SPRAWY CYWILNE

 • sporządzanie umów
 • sprawy o zapłatę
 • sprawy dot. nieruchomości (zasiedzenia, zniesienia współwłasności)
 • sprawy spadkowe
 • dochodzenie odpowiedzialności z tytułu niewykonania umowy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • przygotowywanie pism
 • reprezentacja na wszystkich etapach postępowania

SPRAWY PRACOWNICZE

 • doradztwo w zakresie stosunku pracy (zawieranie i rozwiązywanie umów)
 • dochodzenie wynagrodzeń za pracę
 • sprawy z zakresu zakazu konkurencji

SPRAWY RODZINNE

 • sprawy rozwodowe
 • sprawy zniesienia wspólności majątkowej
 • sprawy o podział majątku
 • sprawy alimentacyjne

POZWY ZBIOROWE

Doradca Restrukturyzacyjny, syndyk - doradztwo

Jako kancelaria świadczymy usługi związane z przygotowaniem wniosków o ogłoszenie upadłości w ramach prowadzenia działalności/firmy jak również w sprawach upadłości konsumenckiej. Reprezentujemy naszych klientów i doradzamy w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw, przygotowaniu stosownych wniosków do sądów jak i propozycji układowych, mediacji itp.

Ostatnio dodane:

Kancelaria oferuje wsparcie w zakresie ubiegania się o pomoc w ramach pakietu tzw. "tarczy antykryzysowej".
W dniu 24 marca 2020 wchodzą w życie zmiany w prawie upadłościowym. Mają one na celu ułatwienie ogłoszenia upadłości i oddłużania także tych osób które popadł w tzw. spiralę zadłużenia. Obecnie sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Po zmianie ustawy będą mogli ogłosić bankructwo również ci, którzy doprowadzili do swojego zadłużenia z premedytacją. Zgodnie z nowymi przepisami, przyczyna niewypłacalności będzie badana dopiero po ogłoszeniu upadłości, czyli na kolejnym etapie postępowania, tj. ustalaniu planu spłaty
Sąd Najwyższy orzekł, że prawo wierzyciela do zaspokojenia się z majątku wspólnego małżonków na podstawie art. 41 KRO, może zostać zrealizowane także przez wniesienie powództwa przeciwko małżonkowi dłużnika o zobowiązanie do spełnienia świadczenia wynikającego z czynności prawnej, której stroną małżonek dłużnika nie był, niezależnie od tego, czy świadczenie to objęte jest tytułem egzekucyjnym wydanym uprzednio przeciwko samemu dłużnikowi.