Oferta

Podstawowymi warunkami sukcesu jest zaufanie i kontakt osobisty, dlatego też kładziemy na nie duży nacisk, ponieważ w połączeniu z intensywną pracą są one kluczem do długotrwałej i ścisłej współpracy.

1.1. Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną, obejmującą m.in.:

 • reprezentację przed sądami wszystkich instancji, urzędami i innymi instytucjami w charakterze  pełnomocnika procesowego,
 • udział w prowadzonych przez Klienta rokowaniach, mediacjach, negocjacjach, których celem jest nawiązanie lub rozwiązanie stosunku prawnego,
 • przygotowanie projektów: aktów prawnych, umów, porozumień,
 • interpretacje i wyjaśnienia dotyczące treści przepisów prawnych oraz ich stosowania,
 • udzielanie pisemnych opinii i sporządzanie analiz z zakresu obowiązującego prawa;
  w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta, tj. w siedzibie firmy, telefonicznie, drogą elektroniczną,
 • sporządzanie i opiniowanie umów oraz innych dokumentów stosowanych w firmie; (Zasięgnięcie opinii prawnej na temat projektu umowy często pozwala uniknąć późniejszych  problemów oraz pozwala na lepsze zabezpieczenie własnych interesów oraz uniknięcie niekorzystnych zapisów, zwłaszcza, gdy z propozycją umowy występuje druga strona),
 • rejestracja spółek w Polsce i za granicą,
 • przekształcanie, przygotowywanie aktów wewnętrznych spółek prawa handlowego z zakresu prawa handlowego, prawa pracy, prawa upadłościowego i układowego,
 • reprezentowanie interesów wierzyciela w egzekwowaniu przysługujących mu wierzytelności,
  w szczególności w toczących się postępowaniach upadłościowych i układowych jego dłużników,
 • bieżące informowanie Klienta o zmianach w obowiązujących przepisach prawnych,
 • w przypadku spółek prawa handlowego pomoc prawna obejmuje również obsługę organów spółki, takich jak: zarząd, rada nadzorcza, zgromadzenie wspólników i akcjonariuszy,
  w pełnym zakresie wykonywanych przez nich czynności, w tym również możliwość prowadzenia od strony formalnej zebrań wszystkich organów,
 •  na życzenie Klientów nasza Kancelaria sporządza i tłumaczy wszelkie pisma prawnicze
  w języku angielskim, a w razie potrzeby służy pomocą w kontaktach z anglojęzycznymi kontrahentami.

1.2. Zakres prowadzonych spraw:

SPRAWY PROCESOWE

 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych
 • reprezentowanie przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi
 • zastępstwo w postępowaniach polubownych oraz mediacjach
 • reprezentowanie w postępowaniach egzekucyjnych
 • reprezentujemy Klienta na każdym etapie sprawy

WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI

 • wezwania do zapłaty
 • monity telefoniczne
 • zastępstwo w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych

SPRAWY ODSZKODOWAWCZE

 • szkody  na osobie i szkody majątkowe
 • naruszenia dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych

SPRAWY ADMINISTRACYJNE

 • sprawy z zakresu prawa budowlanego
 • sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami
 • sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego
 • koncesje, zezwolenia
 • spory między jednostką a organami samorządu lub państwowymi

SPRAWY GOSPODARCZE

 • tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek (zakładanie spółek), fundacji 
  i stowarzyszeń
 • obsługa prawna w zakresie bieżących spraw spółek (obsługa prawna przedsiębiorstw)
 • sprawy między wspólnikami/akcjonariuszami a spółką
 • sprawy z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji
 • sporządzanie umów
 

SPRAWY Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ GOSPODARCZYCH

 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od zakładów ubezpieczeń
 • analiza prawna polis oraz OWU

SPRAWY CYWILNE

 • sporządzanie umów
 • sprawy o zapłatę
 • sprawy dot. nieruchomości (zasiedzenia, zniesienia współwłasności)
 • sprawy spadkowe
 • dochodzenie odpowiedzialności z tytułu niewykonania umowy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • przygotowywanie pism
 • reprezentacja na wszystkich etapach postępowania

SPRAWY PRACOWNICZE

 • doradztwo w zakresie stosunku pracy (zawieranie i rozwiązywanie umów)
 • dochodzenie wynagrodzeń za pracę
 • sprawy z zakresu zakazu konkurencji

SPRAWY RODZINNE

 • sprawy rozwodowe
 • sprawy zniesienia wspólności majątkowej
 • sprawy o podział majątku
 • sprawy alimentacyjne

POZWY ZBIOROWE

 1.3. Mediacja

Kancelaria zapewnia także przeprowadzenie mediacji (w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy, prawa gospodarczego i rodzinnego m.in. alimenty).

Mediacja jest pozasądowym sposobem rozwiązywania sporów, niezależnie od ich charakteru.

Jeżeli strony dojdą do porozumienia co do sposobu rozwiązaniu sporu, strony albo mediator przedstawiają sądowi protokół z mediacji i ugodę. Jeżeli sąd zatwierdzi ugodę, wywołuje takie same skutki prawne, jak ugoda zawarta przed sądem.

 

 

 

 

Ostatnio dodane:

Kancelaria oferuje wsparcie w zakresie ubiegania się o pomoc w ramach pakietu tzw. "tarczy antykryzysowej".
W dniu 24 marca 2020 wchodzą w życie zmiany w prawie upadłościowym. Mają one na celu ułatwienie ogłoszenia upadłości i oddłużania także tych osób które popadł w tzw. spiralę zadłużenia. Obecnie sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Po zmianie ustawy będą mogli ogłosić bankructwo również ci, którzy doprowadzili do swojego zadłużenia z premedytacją. Zgodnie z nowymi przepisami, przyczyna niewypłacalności będzie badana dopiero po ogłoszeniu upadłości, czyli na kolejnym etapie postępowania, tj. ustalaniu planu spłaty
Sąd Najwyższy orzekł, że prawo wierzyciela do zaspokojenia się z majątku wspólnego małżonków na podstawie art. 41 KRO, może zostać zrealizowane także przez wniesienie powództwa przeciwko małżonkowi dłużnika o zobowiązanie do spełnienia świadczenia wynikającego z czynności prawnej, której stroną małżonek dłużnika nie był, niezależnie od tego, czy świadczenie to objęte jest tytułem egzekucyjnym wydanym uprzednio przeciwko samemu dłużnikowi.