Zasady współpracy

Proponujemy podjęcie współpracy na następujących zasadach:

Kompleksowa obsługa prawna ta oferta kierowana jest zwłaszcza do  Klientów prowadzących działalność gospodarczą, bowiem zapewnia ona ciągłe i pełne zaspokajanie potrzeb Klienta na usługi prawnicze. Obejmujące doradztwo prawne i zastępstwo procesowe, zarówno w zakresie standardowym a także dostosowanym do szczególnych potrzeb Klienta. Standardem takiej  usługi jest stały kontakt z Klientem (również e-mailowy, telefoniczny i faksowy). Atutem takiego rozwiązania jest to , że Klient może korzystać z usług prawniczych w zależności od potrzeb, bez konieczności każdorazowego poszukiwania prawnika i nawiązywania z nim współpracy.

Doraźna obsługa prawna świadczona jest na rzecz osób, którzy chcą skorzystać z pomocy prawnej w celu poprowadzenia konkretnej sprawy, zwłaszcza Klientom którzy prowadzą lub będą prowadzić spory sądowe.Obsługa świadczona jest wtedy w oparciu o ramową umowę o współpracy lub oddzielne zlecenia.

Porady prawne ustne lub pisemne. Koszt udzielenia porady prawnej jest zwykle ustalany ryczałtowo z góry, w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego. 

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana podczas indywidualnych negocjacji z Klientem, zależnie od przyjętego systemu rozliczeń:

  • System wynagrodzenia zryczałtowanego - wynagrodzenie określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia. System ten jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy;
  • System rozliczeń godzinowych - wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego na wykonanie zlecenia. System ten jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac;
  • System rozliczeń CAP ( tzw. górne ograniczenie wynagrodzenia) – jest to forma stosowana w połączeniu ze stawkami godzinowymi, zakłada ona ustalenie, iż wynagrodzenie za wykonaną usługę nie przekroczy określonego poziomu;
  • Wynagrodzenie od sukcesu ( tzw. success fee) – zakłada ona wypłatę  dodatkowego wynagrodzenia  po uzyskaniu przez Kancelarię konkretnego efektu.  Wynagrodzenie to może być stosowane zarówno z system ryczałtowym jak i  godzinowym. Przy wyborze tej opcji wynagrodzenie ryczałtowe jak i godzinowe ustalane jest w stawkach zdecydowanie niższych niż zwyczajowo przyjęte.

Aktualną informację o stawkach wynagrodzenia za udzielenie porady można uzyskać:

  • telefonicznie pod numerami: 883 988 815
  • przesyłając zapytanie e-mailem: biuro@kancelariaosinska.pl

Ostatnio dodane:

Kancelaria oferuje wsparcie w zakresie ubiegania się o pomoc w ramach pakietu tzw. "tarczy antykryzysowej".
W dniu 24 marca 2020 wchodzą w życie zmiany w prawie upadłościowym. Mają one na celu ułatwienie ogłoszenia upadłości i oddłużania także tych osób które popadł w tzw. spiralę zadłużenia. Obecnie sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Po zmianie ustawy będą mogli ogłosić bankructwo również ci, którzy doprowadzili do swojego zadłużenia z premedytacją. Zgodnie z nowymi przepisami, przyczyna niewypłacalności będzie badana dopiero po ogłoszeniu upadłości, czyli na kolejnym etapie postępowania, tj. ustalaniu planu spłaty
Sąd Najwyższy orzekł, że prawo wierzyciela do zaspokojenia się z majątku wspólnego małżonków na podstawie art. 41 KRO, może zostać zrealizowane także przez wniesienie powództwa przeciwko małżonkowi dłużnika o zobowiązanie do spełnienia świadczenia wynikającego z czynności prawnej, której stroną małżonek dłużnika nie był, niezależnie od tego, czy świadczenie to objęte jest tytułem egzekucyjnym wydanym uprzednio przeciwko samemu dłużnikowi.