Aktualności

Często zdarza się, że po wręczeniu pracownikowi wypowiedzenia, ten  dostarcza zwolnienie lekarskie, obejmujące swoim zakresem, dzień otrzymania tego oświadczenia woli.  Art. 41 Kodeksu pracy zakazuje dokonywania wypowiedzenia umowy o pracę w trakcie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, jeśli nie upłynął jeszcze odpowiedni okres czasu. Nie narusza tego przepisu, wypowiedzenie umowy o pracę, który świadczył pracę, a następnie wykazał, że w dniu wypowiedzenia był niezdolny do pracy z powodu choroby. Potwierdza to orzecznictwo sądowe - uchwała z 11.03.1993 r., sygn. akt I PZP 68/92, wyrok z dnia 2 lutego 2001 r., sygn. akt I PKN 793/00).

Ostatnio dodane:

Kancelaria oferuje wsparcie w zakresie ubiegania się o pomoc w ramach pakietu tzw. "tarczy antykryzysowej".
W dniu 24 marca 2020 wchodzą w życie zmiany w prawie upadłościowym. Mają one na celu ułatwienie ogłoszenia upadłości i oddłużania także tych osób które popadł w tzw. spiralę zadłużenia. Obecnie sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Po zmianie ustawy będą mogli ogłosić bankructwo również ci, którzy doprowadzili do swojego zadłużenia z premedytacją. Zgodnie z nowymi przepisami, przyczyna niewypłacalności będzie badana dopiero po ogłoszeniu upadłości, czyli na kolejnym etapie postępowania, tj. ustalaniu planu spłaty
Sąd Najwyższy orzekł, że prawo wierzyciela do zaspokojenia się z majątku wspólnego małżonków na podstawie art. 41 KRO, może zostać zrealizowane także przez wniesienie powództwa przeciwko małżonkowi dłużnika o zobowiązanie do spełnienia świadczenia wynikającego z czynności prawnej, której stroną małżonek dłużnika nie był, niezależnie od tego, czy świadczenie to objęte jest tytułem egzekucyjnym wydanym uprzednio przeciwko samemu dłużnikowi.