Aktualności

Serwisy internetowe oferujące błyskawiczne pożyczki, zapisują w swoich regulaminach, że upomnienia, monity i wezwania do zapłaty wiążą się z dodatkowymi opłatami od 20 do 100 zł.

Sądy coraz częściej odmawiają zasądzania takich opłat od klientów. Jest to uzasadnione przede wszystkim faktem, że postanowienia takie uznawane są za klauzule abuzywne, naruszające dobre obyczaje i godzące w intresy konsumentów.

Niekiedy sądy kwalifikują takie opłaty jak kary umowne. W przypadku zobowiązań pieniężnych, kar umownych naliczać nie można. Kary umowne zgodnie bowiem z przepisem art. 483 par. 1 mogą być naliczane tylko i wyłącznie w związku z niewykonaniem zobowiązania niepieniężnego.

Ostatnio dodane:

Kancelaria oferuje wsparcie w zakresie ubiegania się o pomoc w ramach pakietu tzw. "tarczy antykryzysowej".
W dniu 24 marca 2020 wchodzą w życie zmiany w prawie upadłościowym. Mają one na celu ułatwienie ogłoszenia upadłości i oddłużania także tych osób które popadł w tzw. spiralę zadłużenia. Obecnie sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Po zmianie ustawy będą mogli ogłosić bankructwo również ci, którzy doprowadzili do swojego zadłużenia z premedytacją. Zgodnie z nowymi przepisami, przyczyna niewypłacalności będzie badana dopiero po ogłoszeniu upadłości, czyli na kolejnym etapie postępowania, tj. ustalaniu planu spłaty
Sąd Najwyższy orzekł, że prawo wierzyciela do zaspokojenia się z majątku wspólnego małżonków na podstawie art. 41 KRO, może zostać zrealizowane także przez wniesienie powództwa przeciwko małżonkowi dłużnika o zobowiązanie do spełnienia świadczenia wynikającego z czynności prawnej, której stroną małżonek dłużnika nie był, niezależnie od tego, czy świadczenie to objęte jest tytułem egzekucyjnym wydanym uprzednio przeciwko samemu dłużnikowi.