Aktualności

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 261/2004, przewidziano ryczałtowe odszkodowanie 250, 400, 600 Euro - w zależności od długości lotu. Odszkodowanie nie przysługuje, jeśli klient został poinformowany o odwołaniu lotu co najmniej dwa tygodnie przed planowanym odlotem. Prawo do ryczałtu, nie narusza jednak prawa do dalszego odszkodowania, co może sugerować odszkodowanie za kolejne loty. Sąd Najwyższy był jednak innego zdania, wskazał, że nie można domagać się odszkodowania, bowiem szkoda ta nie wynika z winy LOT, bowiem nie ma normalnego związku przyczynowo skutkowego między podróżami lotniczymi u różnych przewoźników, na podstawie odrębnych umów.

Ostatnio dodane:

Kancelaria oferuje wsparcie w zakresie ubiegania się o pomoc w ramach pakietu tzw. "tarczy antykryzysowej".
W dniu 24 marca 2020 wchodzą w życie zmiany w prawie upadłościowym. Mają one na celu ułatwienie ogłoszenia upadłości i oddłużania także tych osób które popadł w tzw. spiralę zadłużenia. Obecnie sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Po zmianie ustawy będą mogli ogłosić bankructwo również ci, którzy doprowadzili do swojego zadłużenia z premedytacją. Zgodnie z nowymi przepisami, przyczyna niewypłacalności będzie badana dopiero po ogłoszeniu upadłości, czyli na kolejnym etapie postępowania, tj. ustalaniu planu spłaty
Sąd Najwyższy orzekł, że prawo wierzyciela do zaspokojenia się z majątku wspólnego małżonków na podstawie art. 41 KRO, może zostać zrealizowane także przez wniesienie powództwa przeciwko małżonkowi dłużnika o zobowiązanie do spełnienia świadczenia wynikającego z czynności prawnej, której stroną małżonek dłużnika nie był, niezależnie od tego, czy świadczenie to objęte jest tytułem egzekucyjnym wydanym uprzednio przeciwko samemu dłużnikowi.