Aktualności

Skarżąca, zwolniona dyscyplinarnie z pracy  po tym, jak skazano ją w postępowaniu karnym na 5 lat pozbawienia wolności za przyjmowanie łapówek i nadużywanie uprawnień, musiała bronić się sama. Adwokat skarżącej w ogóle nie mogła zapoznać się z aktami, ze  względu na utajnienie kilku dokumentów znajdujących się w aktach jej sprawy, całe postępowanie przed sądem administracyjnym toczyło się z wyłączoną jawnością.   Klauzula tajności uniemożliwiła skarżącej nawet uzyskanie odpisów wyroków wydawanych przez sądy administracyjne w jej sprawie - mogła się z nimi jedynie zapoznać w kancelarii sądu.

Stosowanie ograniczeń nie może być jednak automatyczne, tak jak dołączenie do akt sprawy utajnionego dokumentu nie oznacza, że jawność całego postępowania musi zostać wyłączona. Interes publiczny nie może służyć jako pretekst i wygodna wymówka dla tamowania praw podstawowych.

Ostatnio dodane:

Kancelaria oferuje wsparcie w zakresie ubiegania się o pomoc w ramach pakietu tzw. "tarczy antykryzysowej".
W dniu 24 marca 2020 wchodzą w życie zmiany w prawie upadłościowym. Mają one na celu ułatwienie ogłoszenia upadłości i oddłużania także tych osób które popadł w tzw. spiralę zadłużenia. Obecnie sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Po zmianie ustawy będą mogli ogłosić bankructwo również ci, którzy doprowadzili do swojego zadłużenia z premedytacją. Zgodnie z nowymi przepisami, przyczyna niewypłacalności będzie badana dopiero po ogłoszeniu upadłości, czyli na kolejnym etapie postępowania, tj. ustalaniu planu spłaty
Sąd Najwyższy orzekł, że prawo wierzyciela do zaspokojenia się z majątku wspólnego małżonków na podstawie art. 41 KRO, może zostać zrealizowane także przez wniesienie powództwa przeciwko małżonkowi dłużnika o zobowiązanie do spełnienia świadczenia wynikającego z czynności prawnej, której stroną małżonek dłużnika nie był, niezależnie od tego, czy świadczenie to objęte jest tytułem egzekucyjnym wydanym uprzednio przeciwko samemu dłużnikowi.