Aktualności

W toku sprawy pozwany zakwestionował stanowisko Sądu I instancji, zgodnie z którym magazyn, w którym doszło do wypadku stanowił przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody. W lokalizacji gdzie był zatrudniony powód, działalność pozwanego ograniczała się bowiem do prowadzenia magazynu, składowania w nim towarów oraz wydawania ich klientowi. Ewentualna odpowiedzialność pozwanego powinna być oceniania zatem nie na zasadzie ryzyka (art. 435 k.c.), ale na zasadzie winy (art. 415 k.c.). Jednakże ta argumentacja nie przekonała Sądu Apelacyjnego.

Ostatnio dodane:

Kancelaria oferuje wsparcie w zakresie ubiegania się o pomoc w ramach pakietu tzw. "tarczy antykryzysowej".
W dniu 24 marca 2020 wchodzą w życie zmiany w prawie upadłościowym. Mają one na celu ułatwienie ogłoszenia upadłości i oddłużania także tych osób które popadł w tzw. spiralę zadłużenia. Obecnie sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Po zmianie ustawy będą mogli ogłosić bankructwo również ci, którzy doprowadzili do swojego zadłużenia z premedytacją. Zgodnie z nowymi przepisami, przyczyna niewypłacalności będzie badana dopiero po ogłoszeniu upadłości, czyli na kolejnym etapie postępowania, tj. ustalaniu planu spłaty
Sąd Najwyższy orzekł, że prawo wierzyciela do zaspokojenia się z majątku wspólnego małżonków na podstawie art. 41 KRO, może zostać zrealizowane także przez wniesienie powództwa przeciwko małżonkowi dłużnika o zobowiązanie do spełnienia świadczenia wynikającego z czynności prawnej, której stroną małżonek dłużnika nie był, niezależnie od tego, czy świadczenie to objęte jest tytułem egzekucyjnym wydanym uprzednio przeciwko samemu dłużnikowi.