Aktualności

Jest  to zmiana dotychczasowego stanowiska fiskusa. Minister przyznał, że odmienna wykładnia jest uwarunkowana orzecznictwem sądów administracyjnych. Z uwagi na wprowadzenie do kodeksu cywilnego nowego rodzaju służebności – służebność przesyłu – która odnosi się do inwestycji polegających na budowie urządzeń infrastruktury technicznej. NSA podkreślił, że zastąpienie służebności gruntowej służebnością przesyłu ustanawianej w związku z budową lub użytkowaniem urządzeń (sieci) nie zmieniło ich treści Anie celu.

W Sejmie zaś trwają prace nad rządowym projektem zmian w PIT i CIT, który zakłada wprost zwolnienie z podatku wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu.

Ostatnio dodane:

Kancelaria oferuje wsparcie w zakresie ubiegania się o pomoc w ramach pakietu tzw. "tarczy antykryzysowej".
W dniu 24 marca 2020 wchodzą w życie zmiany w prawie upadłościowym. Mają one na celu ułatwienie ogłoszenia upadłości i oddłużania także tych osób które popadł w tzw. spiralę zadłużenia. Obecnie sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Po zmianie ustawy będą mogli ogłosić bankructwo również ci, którzy doprowadzili do swojego zadłużenia z premedytacją. Zgodnie z nowymi przepisami, przyczyna niewypłacalności będzie badana dopiero po ogłoszeniu upadłości, czyli na kolejnym etapie postępowania, tj. ustalaniu planu spłaty
Sąd Najwyższy orzekł, że prawo wierzyciela do zaspokojenia się z majątku wspólnego małżonków na podstawie art. 41 KRO, może zostać zrealizowane także przez wniesienie powództwa przeciwko małżonkowi dłużnika o zobowiązanie do spełnienia świadczenia wynikającego z czynności prawnej, której stroną małżonek dłużnika nie był, niezależnie od tego, czy świadczenie to objęte jest tytułem egzekucyjnym wydanym uprzednio przeciwko samemu dłużnikowi.