Aktualności

Jeżeli okaże się, że umowy były niewżne, to organy podatkowe zażądają zaległych zaliczek na PIT i zakwestionują odliczenia VAT z faktur wystawianych przez agencje pracy tymczasowej. Poszkodowani w tej sprawie twierdzą, że początkowo proponowany im model był zgodny z prawem. Powołują się przy tym na wyroki SN dotyczące dotychczasowych przejęć pracowników. Jednakże resort finansów ma odmienne zdanie, powołano się przy tym na nowsze orzeczenia SN. Wynika z nich, że przejęcie przez agencje pracy tymczasowych pracowników i odelegowanie ich do wykonywania pracy w firmie poprzedniego pracodawcy jest obejściem prawa.

Ostatnio dodane:

Kancelaria oferuje wsparcie w zakresie ubiegania się o pomoc w ramach pakietu tzw. "tarczy antykryzysowej".
W dniu 24 marca 2020 wchodzą w życie zmiany w prawie upadłościowym. Mają one na celu ułatwienie ogłoszenia upadłości i oddłużania także tych osób które popadł w tzw. spiralę zadłużenia. Obecnie sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Po zmianie ustawy będą mogli ogłosić bankructwo również ci, którzy doprowadzili do swojego zadłużenia z premedytacją. Zgodnie z nowymi przepisami, przyczyna niewypłacalności będzie badana dopiero po ogłoszeniu upadłości, czyli na kolejnym etapie postępowania, tj. ustalaniu planu spłaty
Sąd Najwyższy orzekł, że prawo wierzyciela do zaspokojenia się z majątku wspólnego małżonków na podstawie art. 41 KRO, może zostać zrealizowane także przez wniesienie powództwa przeciwko małżonkowi dłużnika o zobowiązanie do spełnienia świadczenia wynikającego z czynności prawnej, której stroną małżonek dłużnika nie był, niezależnie od tego, czy świadczenie to objęte jest tytułem egzekucyjnym wydanym uprzednio przeciwko samemu dłużnikowi.