Aktualności

Sprawa dotyczyła rozliczenia VAT. Małżeństwo sprzedało za kwote 30.000 PLN nieruchomość, mimo że organy podatkowe wyceniły jej wartość rynkowa na kwotę 1 mln PLN. Skarżąca spółka postulowała, że powiązania osobowe nie mogą mieć znaczenia przy zwrocie bezpośrednim podatku naliczonego nad należnym. WSA wskazał, że organy podatkowe nie naruszyły prawa, bowiem oceniając całokształt okoliczności, wywnikało że transakcje były układane w ten sposób, aby czerpać korzyści majątkowe. Nieruchomość przechodziła z rąk do rąk, ale pozostawała tak na prawdę cały czas w rękach małżeństwa.

Ostatnio dodane:

Kancelaria oferuje wsparcie w zakresie ubiegania się o pomoc w ramach pakietu tzw. "tarczy antykryzysowej".
W dniu 24 marca 2020 wchodzą w życie zmiany w prawie upadłościowym. Mają one na celu ułatwienie ogłoszenia upadłości i oddłużania także tych osób które popadł w tzw. spiralę zadłużenia. Obecnie sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Po zmianie ustawy będą mogli ogłosić bankructwo również ci, którzy doprowadzili do swojego zadłużenia z premedytacją. Zgodnie z nowymi przepisami, przyczyna niewypłacalności będzie badana dopiero po ogłoszeniu upadłości, czyli na kolejnym etapie postępowania, tj. ustalaniu planu spłaty
Sąd Najwyższy orzekł, że prawo wierzyciela do zaspokojenia się z majątku wspólnego małżonków na podstawie art. 41 KRO, może zostać zrealizowane także przez wniesienie powództwa przeciwko małżonkowi dłużnika o zobowiązanie do spełnienia świadczenia wynikającego z czynności prawnej, której stroną małżonek dłużnika nie był, niezależnie od tego, czy świadczenie to objęte jest tytułem egzekucyjnym wydanym uprzednio przeciwko samemu dłużnikowi.