Aktualności

Sprawa dotyczyła adiunkta, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na uniwersytecie. Pracownik ten zobowiązał się przenieść na pracodawcę przysługujące mu prawa majątkowe do utworu dydaktycznego. Kwestią wymagającą wyjaśnienia było, czy wynagrodzenie z tego tytułu powinno stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. ZUS uznał, że tak bowiem został stworzony w wyniku wykonywania szeroko rozumianych obowiązków w zakresie łączącego strony stosunku pracy. Dlatego też należy uwzgędnić przychód w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Ostatnio dodane:

Kancelaria oferuje wsparcie w zakresie ubiegania się o pomoc w ramach pakietu tzw. "tarczy antykryzysowej".
W dniu 24 marca 2020 wchodzą w życie zmiany w prawie upadłościowym. Mają one na celu ułatwienie ogłoszenia upadłości i oddłużania także tych osób które popadł w tzw. spiralę zadłużenia. Obecnie sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Po zmianie ustawy będą mogli ogłosić bankructwo również ci, którzy doprowadzili do swojego zadłużenia z premedytacją. Zgodnie z nowymi przepisami, przyczyna niewypłacalności będzie badana dopiero po ogłoszeniu upadłości, czyli na kolejnym etapie postępowania, tj. ustalaniu planu spłaty
Sąd Najwyższy orzekł, że prawo wierzyciela do zaspokojenia się z majątku wspólnego małżonków na podstawie art. 41 KRO, może zostać zrealizowane także przez wniesienie powództwa przeciwko małżonkowi dłużnika o zobowiązanie do spełnienia świadczenia wynikającego z czynności prawnej, której stroną małżonek dłużnika nie był, niezależnie od tego, czy świadczenie to objęte jest tytułem egzekucyjnym wydanym uprzednio przeciwko samemu dłużnikowi.