Aktualności

Najnowsze interpretacje izb skarbowych, potwierdzają korzystą dla podatników wykładnię, że spadkobierca nie ma przychodu, w sytuacji gdy w zamian za spłatę, zrzeknie się odziedziczonego udziału w nieruchomości - także w przypadku, gdy do spłaty dojdzie przed upływem pięciu lat od nabycia spadku.

Ważne jest, aby spłata nie przekroczyła wartości udziału spadkowego, przysługującego spadkobiercy.

Jednakże w zeszłym roku zapadały niekorzystne wyroki w tej sprawie. Uznano w nich, że spłacany spadkobierca, uzyskuje przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw do dniej.

Ostatnio dodane:

Kancelaria oferuje wsparcie w zakresie ubiegania się o pomoc w ramach pakietu tzw. "tarczy antykryzysowej".
W dniu 24 marca 2020 wchodzą w życie zmiany w prawie upadłościowym. Mają one na celu ułatwienie ogłoszenia upadłości i oddłużania także tych osób które popadł w tzw. spiralę zadłużenia. Obecnie sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Po zmianie ustawy będą mogli ogłosić bankructwo również ci, którzy doprowadzili do swojego zadłużenia z premedytacją. Zgodnie z nowymi przepisami, przyczyna niewypłacalności będzie badana dopiero po ogłoszeniu upadłości, czyli na kolejnym etapie postępowania, tj. ustalaniu planu spłaty
Sąd Najwyższy orzekł, że prawo wierzyciela do zaspokojenia się z majątku wspólnego małżonków na podstawie art. 41 KRO, może zostać zrealizowane także przez wniesienie powództwa przeciwko małżonkowi dłużnika o zobowiązanie do spełnienia świadczenia wynikającego z czynności prawnej, której stroną małżonek dłużnika nie był, niezależnie od tego, czy świadczenie to objęte jest tytułem egzekucyjnym wydanym uprzednio przeciwko samemu dłużnikowi.