Aktualności

Minister finansów nie znajduje uzasadnienia dla zwolnienia z opodatkowania odsetek wypłacanych za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania pieniężnego. Nie podzielił także sugestii RPO co do konieczności zmiany przepisów w zakresie wprowadzenia zwolnienia z opodatkowania przychodów wynikających z umów o dożywocie.

 Zdaniem Rzecznika cywilnoprawny charakter tych odsetek jest argumentem przemawiającym za rozważeniem objęcia wypłaty takich odsetek zwolnieniem podatkowym. Z istoty tego rodzaju odsetek można bowiem wnosić, że ich przyznanie - w większości przypadków - nie wzbogaca beneficjenta w żaden sposób, lecz jedynie rekompensuje poniesioną stratę.

Minister finansów woyraził pogląd, że odsetek za zwłokę nie można bowiem utożsamiać z odszkodowaniem (naprawieniem szkody), bowiem  należą się za samo opóźnienie w spełnieniu świadczenia, choćby wierzyciel nie poniósł żadnej szkody.

Minister nie podzielił także stanowiska Rzecznika odnośnie wyłączenia przychodów z umów o dożywocie ze źródeł opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Ostatnio dodane:

Kancelaria oferuje wsparcie w zakresie ubiegania się o pomoc w ramach pakietu tzw. "tarczy antykryzysowej".
W dniu 24 marca 2020 wchodzą w życie zmiany w prawie upadłościowym. Mają one na celu ułatwienie ogłoszenia upadłości i oddłużania także tych osób które popadł w tzw. spiralę zadłużenia. Obecnie sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Po zmianie ustawy będą mogli ogłosić bankructwo również ci, którzy doprowadzili do swojego zadłużenia z premedytacją. Zgodnie z nowymi przepisami, przyczyna niewypłacalności będzie badana dopiero po ogłoszeniu upadłości, czyli na kolejnym etapie postępowania, tj. ustalaniu planu spłaty
Sąd Najwyższy orzekł, że prawo wierzyciela do zaspokojenia się z majątku wspólnego małżonków na podstawie art. 41 KRO, może zostać zrealizowane także przez wniesienie powództwa przeciwko małżonkowi dłużnika o zobowiązanie do spełnienia świadczenia wynikającego z czynności prawnej, której stroną małżonek dłużnika nie był, niezależnie od tego, czy świadczenie to objęte jest tytułem egzekucyjnym wydanym uprzednio przeciwko samemu dłużnikowi.