Aktualności

Dotychczas orzecznictwo w tej kwestii nie było jednolite. Dzięki uchwale, można spodziewać się korzystnych wyroków dla przedsiębiorców. NSA uznał bowiem że odpłatne zbycie nieruchomości (ich części lub udziału) wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, które nie były ujęte w ewidencji środków trwałych i które nie stanowią składników majątku wskazanych w art.. 14 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy o PIT. Podstawowe znaczenie dla rozstrzygnięcia miała wykładnia językowa. Przepis wskazuje bowiem wyraźnie, że do zakwalifikowania danej kwoty do przychodów z działalności niezbędne jest spełnienie dwóch przesłanek, tj. sprzedaż musi dotyczyć środków trwałych, zaś majątek musi być ujęty w ewidencji.

Ostatnio dodane:

Kancelaria oferuje wsparcie w zakresie ubiegania się o pomoc w ramach pakietu tzw. "tarczy antykryzysowej".
W dniu 24 marca 2020 wchodzą w życie zmiany w prawie upadłościowym. Mają one na celu ułatwienie ogłoszenia upadłości i oddłużania także tych osób które popadł w tzw. spiralę zadłużenia. Obecnie sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Po zmianie ustawy będą mogli ogłosić bankructwo również ci, którzy doprowadzili do swojego zadłużenia z premedytacją. Zgodnie z nowymi przepisami, przyczyna niewypłacalności będzie badana dopiero po ogłoszeniu upadłości, czyli na kolejnym etapie postępowania, tj. ustalaniu planu spłaty
Sąd Najwyższy orzekł, że prawo wierzyciela do zaspokojenia się z majątku wspólnego małżonków na podstawie art. 41 KRO, może zostać zrealizowane także przez wniesienie powództwa przeciwko małżonkowi dłużnika o zobowiązanie do spełnienia świadczenia wynikającego z czynności prawnej, której stroną małżonek dłużnika nie był, niezależnie od tego, czy świadczenie to objęte jest tytułem egzekucyjnym wydanym uprzednio przeciwko samemu dłużnikowi.