Aktualności

Ograniczenia swobody przepływu kapitału w odniesieniu do przedsiębiorstw prowadzących działalność na rynku energii elektrycznej i gazu mogą być zgodne z prawem europejskim - tak wynika z zapadłego dzisiaj wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Zdaniem Trybunału, cele w postaci zapewnienia niezakłóconej konkurencji służącej ochronie konsumentów oraz zabezpieczenia dostaw energii stanowią nadrzędne względy interesu ogólnego.

Zdaniem Trybunału rozpatrywane przepisy krajowe są więc uzasadnione nadrzędnymi względami interesu ogólnego. Zapewnienie niezakłóconej konkurencji jest bowiem również jednym z celów traktatu FUE i ma służyć ochronie konsumentów. Zgodnie zaś z utrwalonym orzecznictwem Trybunału, ochrona konsumentów należy do nadrzędnych względów interesu ogólnego.

W związku z powyższym, cele wskazane przez sąd odsyłający mogą co do zasady, jako nadrzędne względy interesu ogólnego, uzasadniać stwierdzone ograniczenia podstawowych swobód.

Ostatnio dodane:

Kancelaria oferuje wsparcie w zakresie ubiegania się o pomoc w ramach pakietu tzw. "tarczy antykryzysowej".
W dniu 24 marca 2020 wchodzą w życie zmiany w prawie upadłościowym. Mają one na celu ułatwienie ogłoszenia upadłości i oddłużania także tych osób które popadł w tzw. spiralę zadłużenia. Obecnie sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Po zmianie ustawy będą mogli ogłosić bankructwo również ci, którzy doprowadzili do swojego zadłużenia z premedytacją. Zgodnie z nowymi przepisami, przyczyna niewypłacalności będzie badana dopiero po ogłoszeniu upadłości, czyli na kolejnym etapie postępowania, tj. ustalaniu planu spłaty
Sąd Najwyższy orzekł, że prawo wierzyciela do zaspokojenia się z majątku wspólnego małżonków na podstawie art. 41 KRO, może zostać zrealizowane także przez wniesienie powództwa przeciwko małżonkowi dłużnika o zobowiązanie do spełnienia świadczenia wynikającego z czynności prawnej, której stroną małżonek dłużnika nie był, niezależnie od tego, czy świadczenie to objęte jest tytułem egzekucyjnym wydanym uprzednio przeciwko samemu dłużnikowi.